Устав

на Сдружение Българска Младежка Психиатрична Асоциация

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ

 Чл.1    Сдружение „Българска младежка психиатрична асоциация“, наричано по-долу за краткост „Сдружението“, е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейност в частна полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

НАИМЕНОВАНИЕ

 Чл.2    Наименованието на Сдружението е „Българска младежка психиатрична асоциация“

Чл.3    Наименованието на Сдружението ще се изписва на английски както следва: “Bulgarian Young Psychiatrists’ Association”

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4    Седалището и адресът на управление на Сдружението са както следва: гр. София, район „Студентски“, ПК: 1700, ж.к. Малинова долина бл. 29, вх. Б, ет. 8, ап. 30

СРОК

Чл.5    Сдружението не е ограничено със срок. То се прекратява с решение на управителния си орган.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл.6    Сдружението съществува и функционира за осъществяването на неговите основни цели и средства.

Чл.6.1 Целите на Сдружението са както следва:

 1. създаване на общност от „млади психиатри“, които споделят общ интерес към развитието на психиатричната наука и практика, с акцент върху преодоляване на трудностите, свързани с обучението по психиатрия и ранното кариерно развитие
 2. създаване на събития, семинари, конференции и друг тип пространства, които да провокират интерес и размисъл за младите психиатри в сферата на обучението по психиатрията
 3. създаване на устойчиви контакти със международни общности от „млади психиатри“
 4. предоставяне на възможности за доброволчески опит и професионално развитие

Чл.6.2 За постигане на своите цели Сдружението ще използва следните средства:

 • Разработване, кандидатстване и осъществяване на проекти, събития, семинари, конференции и други форми на дейности с участието на „млади психиатри“
 • Сътрудничество с държавни органи и учреждения, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7.1 Предметът на дейност на Сдружението е:  Разработване, кандидатстване и осъществяване на проекти, събития, семинари, конференции и други форми на дейности с участието на „млади психиатри“. Сътрудничество с държавни органи и учреждения, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества.

Чл.7.2 Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния й предмет, за която е регистрирана и ще ползва приходите от нея само за постигане на определените в Устава цели: Организиране на обучения, конференции и семинари, преводаческа, консултантска, рекламна, издателска и други дейности, незабранени със закон, свързани с осъществяването на предмета на основната дейност, приходът от които ще се използва за постигане на целите на сдружението съгласно учредителния акт. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Членовете на Сдружението са два вида: Пълноправни и Асоциирани.

Пълноправни членове могат да бъдат дееспособни лица със специалност медицина, провеждащи специализация по психиатрия, детска психиатрия или съдебна психиатрия или лекари със специалност по психиатрия (детска психиатрия/съдебна психиатрия), придобита преди не повече от 5 години и/или на възраст до 40 години.

Асоциирани членове могат да бъдат дееспособни лица, чиято дейност е свързана и има отношение към проблемите на специализиращите психиатри и ранното кариерно развитие. След като премине периодът, в който някой член отговаря на условията за пълноправно членство, той може да продължи членството си в асоциацията като асоцииран член.

Всички членове на Сдружението трябва да приемат Устава на Сдружението и да заплащат определения членски внос.

(3) Не могат да бъдат членове на Сдружението тези лица, които са осъждани за извършени умишлени тежки престъпления или имат наказания за нарушаването на професионалната лекарска етика.

Чл. 9. (1) Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, която съдържа изрично изявление, че кандидатите приемат Устава на Сдружението и са съгласни да работят за постигане на целите на сдружението. Към молбата си кандидатите прилагат декларация за липсата на пречки по ал. 3 на предходния член и препоръки от двама редовни членове на Сдружението. 

Кандидатите за членове на Сдружението, трябва да отговарят на изискванията на устава и се приемат от Общото събрание /ОС/.

(2) Всеки пълноправен член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

(3) Всеки член е длъжен да плаща членски внос.

(4) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 1. (1) Пълноправните членове имат следните права:

а) да участват във всички дейности, организирани от Сдружението в съответствие с неговите цели.

б) да се ползват от всички предимства и ползи, които Сдружението може да получи.

в) да участват в събранията с право на изказване и  право на глас.

г) да избират и да бъдат избирани на управленски длъжности.

д) да получават информация за решенията, взети от органите на Сдружението.

е) да правят предложения пред членовете на Управителния съвет с цел по-добро изпълнение на целите на Сдружението.

ж) да участват в работни групи и комисии, създадени за развитието на целите на Сдружението.

(2) Пълноправните членове имат следните задължения:

а) да спазват този устав и валидните решения на Общото събрание и Управителния съвет.

б) да заплащат годишен членски внос в размер на 30 /тридесет/ лева.

Чл.11. (1) Асоциираните членове имат същите права като пълноправните членове, с изключение на предвидените в чл. 10, букви в) и г). Асоциираните членове имат право да присъстват на Общото събрание с право да се изказват, но без право да гласуват.

(2) Асоциираните членове имат следните задължения:

а) да спазват този устав и валидните решения на Общото събрание и Управителния съвет.

б) да заплащат годишен членски внос в размер на 15 /петнадесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 12. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключването;
 4. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3)  Отпадането поради невнасяне на 2 /две/ поредни дължими вноски членски внос се документира с протокол на проведено Общо събрание.  След заплащането на дължимите вноски, членството се възстановява.

(4) Общото събрание на Сдружението винаги може да изключи член, когато установи, че е налице злоупотреба, нарушение на действащия устав или на законите на страната и при липса на заинтересованост и активност по отношение на дейността на Сдружението.

ОРГАНИ НА УПРАЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.13 Върховен орган на сдружението е общото събрание.

Чл.14 Управителен орган на сдружението е управителният съвет.

Чл.15 Представляващ  Сдружението и негов законен представител е Председателят на Управителния съвет, който представлява Сдружението самостоятелно.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 16 Общото събрание е върховен орган на Сдружението и в него участват всички членове.

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет, Председателят на Управителния съвет и Заместник-председателя на Управителния съвет;
 4. приема и изключва членове;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 9. приема бюджета на сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 13. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18.(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

Чл. 19. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 20. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 21. (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица – пълноправни членове на сдружението, избрани от общото събрание. Членовете на управителния съвет се избират за срок  от 2 /две/ години.

(2)  Общото събрание на сдружението избира Председател на Управителния съвет и Заместник-председател на управителния съвет.

(4)  За членове на Управителния съвет могат да се избират лица, които към момента на встъпването им в длъжност отговарят на критериите за пълноправни (редовни) членове, без значение дали ще продължават да отговарят на тези критерии за целия предвиден мандат.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 22. Управителният съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 23. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6  от ЗЮЛНЦ- с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 24. (1) Председателят на Управителния съвет на Сдружението се избира от Общото събрание на Сдружението и има право на мандат от 2 /две/ години.

(2) Председателят няма право да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Чл. 25. Председателят има следните правомощия:

 • представлява Сдружението пред държавни и обществени органи и институции, други сдружения в страната и чужбина, дружества, частни лица и др.;
 • председателства заседанията на УС;
 • свиква заседания на УС;
 • сключва договори с трети лица след одобрение от УС;
 • изпълнява други задължения произтичащи от закона и устава или възложени му с вътрешни актове на Сдружението.

Чл. 26. (1) Правомощията на председателя се прекратяват предсрочно при:

 • подаване на оставка пред Общото събрание;
 • при трайна невъзможност да изпълнява задълженията и правомощията си за повече от б /шест/ месеца.
 • при смърт или при поставяне под запрещение

(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя до избирането на нов Председател от ОС на Сдружението, функциите му се изпълняват от Зам. Председателя, а при невъзможност от негова страна от упълномощен от УС негов член.

Чл. 27. Общото събрание на Сдружението избира Заместник – председателя на Управителния съвет. Заместник-председателят упражнява правомощията на Председателя в негово отсъствие или при предсрочно прекратяване на правомощията му до избирането на нов Председател. С решение на УС на Заместник-председателят могат да се възлагат и други правомощия, за да се подпомогне дейността на Председателя.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 28 Източници на имущество на Сдружението са: Членски внос, договори за дарения от физически и юридически лица; Финансови средства от дарителски кампании или специализирани събития; Приходи от извършваната допълнителна стопанска дейност.

Чл. 29 При осъществяване на дейността си Сдружението разходва имуществото съобразно с правилата на ЗЮЛНЦ и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

Чл. 30 Средствата на Сдружението не могат да се използват за други цели, освен посочените в Устава, с оглед извършваната от Сдружението дейност.

Чл. 31 Решенията за разпореждане с недвижимото имущество, собственост на Сдружението, се вземат от Управителния съвет с мнозинство от всички членове.

Чл. 32 При ликвидация на Сдружението, имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от управителния орган, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 33  Сдружението не е ограничено със срок или с прекратително условие. То се прекратява с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 34 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице съобразно правилата на ЗЮЛНЦ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35 За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Настоящият устав е приет на 12.07.2018 г., в гр. София на от учредителите на Сдружението.

УЧРЕДИТЕЛИ

 1. Десислава Атанасова Игнатова
 1. Калоян Мартин Гевара Михалев
 1. Петра Александрова Маринова – Джамбазова
 1. Мария Бранимирова Стоянова
 1. Кристина Христова Седмакова
Close Menu