От името на Управителния съвет на Българската младежка психиатрична асоциация, искам да направя следните предложения за промени в „Наредба 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването“ в допълнение към предложените за обсъждане промени:

  1. В допълнение към чл. 15. (2) да се добави:

Чл. 15. (3) Практическото обучение по психиатричните специалности включва и супервизия от психотерапевтичен супервайзър с продължителност минимум 100 часа. Тази супервизия се извършва в рамките на работното време на специализанта и е финансирана като част от обучителната програма.

като настоящия чл. 15 (3) се изменя на чл. 15 (4).

  • Да се добави след чл. 20 нов член (като сегашния чл.21 се измени на чл. 22 и т.н.):

Чл. 21. (1) Специализантите по психиатрични специалности освен ръководител на специализацията имат и психотерапевтичен супервайзър. Това е лице с призната специалност психиатрия или завършена магистратура „клинична психология“  и не по-малко от 5 години трудов стаж по нея, завършен пълен курс официално признато обучение по психотерапия и преминато обучение в методологията на супервизиране.

(2) Психотерапевтичният супервайзър се избира лично от специализанта от ежегодно обновяван списък, утвърден от ректора на висшето училище по предложение на катедрата по психиатрия към съответното висше учебно заведение.

(3) Психотерапевтичният супервайзър провежда супервизия на специализанта като води процеса на изследване на преживявания на специализанта в хода на професионалната му работа и взаимоотношенията му с пациента и близките му, с екипа и с институции; предоставя конструктивна обратна връзка; осигурява възможност за обсъждане на етични проблеми; помага на специализанта да се учи от собствения си позитивен и негативен професионален опит.

Мотиви:

  1. Съгласно европейските изисквания за специализацията по психиатрия („Charter On Training Of Medical Specialists In The Eu: Training Requirements For The Speciality Of Psychiatry“ от 2017г. на UEMS) „трябва да има достатъчно допълнителен обучителен персонал (вкл. супервайзъри), който да осигури безопасно и ефективно осъществяване на всички аспекти на специализацията“ (чл. 4.3.1), а според чл.4.2.5 „Програмите трябва да включват теоретична и практическа подготовка по психотерапия, включително супервизия… поне 100 часа супервизия… Обучението по психотерапия трябва да се извършва в рамките на работното време и да е финансирано като част от обучителната програма“. По-подробно тази длъжност е описана в чл.3.1.8 „Психотерапевтичните супервайзъри трябва имат признато обучение по психотерапия и трябва да са обучени в методологията на супервизиране…“.
  • Подобен член е съществувал в Наредба 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (чл. 15), отговарял на тогавашните международни препоръки. Тъй като касае определяне на различна длъжност, участваща в специализацията по психиатрия, този въпрос не може да се разреши само на ниво програма за специализация по психиатрия. 
  • Такава длъжност и нейното разграничение от ръководител на специализанта при специализациите по психиатрия е необходимо, от една страна защото тя отговаря на различни изисквания (не е необходимо ръководителите на специализанти да имат обучение по психотерапия), но и от друга страна, защото в същността си тя е нещо съвсем различно. Супервайзърът създава такова отношение, в което супервизиряният да се чувства достатъчно спокойно, за да обсъжда и свои пропуски и грешки. В психиатричната практика често има нужда от много усилия за осигуряването на съдействие от страна на пациента и семейството му и психотерапевтичният подход и супервизията могат много да допринесат за това. Супервизията има важно значение както за изграждането на бъдещия професионалист, така и за осигуряване на добри практики на обслужване на пациентите.
  • Предлагаме да се възложи одобряването на списък от супервайзъри на висшите училища, както е било и в Наредба 34, тъй като вероятно някои бази за обучение ще срещнат затруднение да предложат такива професионалисти.

С уважение,
д-р Петра Маринова, д.м.
член на УС на БМПА
28.02.2019

Close Menu